Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje Nařízení GDPR (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti NVision Czech Republic a.s. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 1 rok ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Beru dále na vědomí, že v případě, že budu mít podezření, že správce zpracovává mé osobní údaje v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, mohu podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.